เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@beststar

Travel License : 21/01130

หน้าแรก

/

ทัวร์ไต้หวัน

/

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIWAN ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง 4วัน 3คืน (FD)

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIWAN ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง 4วัน 3คืน (FD)

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIWAN ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง 4วัน 3คืน (FD)

เที่ยวไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIWAN ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง 4วัน 3คืน ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง วัดเหวินหวู่ ถ่ายรูปโรงละครแห่งชาติไถจง ขอความรักวัดหลงซาน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ถ่ายรูปกับตึก 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

รหัสทัวร์

TW_FD00014

ประเทศ

ไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

04 มี.ค. 67 - 26 ต.ค. 67

จำนวนวัน

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

18,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air Asia

ก.ค. 67

22,999฿

19-22

23,999฿

26-29

ส.ค. 67

21,999฿

09-12

19,999฿

23-26

ก.ย. 67

20,999฿

06-09

21,999฿

20-23

ต.ค. 67

23,999฿

11-14

20,999฿

18-21

22,999฿

23-26

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

23,999

23,999

22,999

3,500

6,000

-

24

09 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

21,999

21,999

20,999

3,500

6,000

-

24

23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67

19,999

19,999

18,999

3,500

6,000

-

24

06 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67

20,999

20,999

19,999

3,500

6,000

-

24

20 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67

21,999

21,999

20,999

3,500

6,000

-

24

11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

23,999

23,999

22,999

3,500

6,000

-

24

18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67

20,999

20,999

19,999

3,500

6,000

-

24

23 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67

22,999

22,999

21,999

3,500

6,000

-

24

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • ตลาดจงลี่ไนท์มาร์เก็ต

Day : 2

เมืองหนานโถว • ชิมชาอู่หลง • วัดเหวินวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • เมืองไถจง • โรงละครไถจง • ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต

Day : 3

เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองไทเป • Germanium • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

Day : 4

วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ศูนย์เครื่องสำอาง • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • สนามบินเถาหยวน • สนามบินท่าอากาศยานเชียงใหม่

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท เบสสตาร์ทราเวล จำกัด

บ่อสร้าง

155-8-205500

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน ที่ Line Official: @beststar
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 311 ครั้ง