เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@beststar

Travel License : 21/01130

หน้าแรก

/

ทัวร์ไต้หวัน

/

ทัวร์ไต้หวัน บินตรงเชียงใหม่ สัมผัสเสน่ห์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิว จิ่วเฟิ่น 5วัน 4คืน (JX)

ทัวร์ไต้หวัน บินตรงเชียงใหม่ สัมผัสเสน่ห์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิว จิ่วเฟิ่น 5วัน 4คืน (JX)

ทัวร์ไต้หวัน บินตรงเชียงใหม่ สัมผัสเสน่ห์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิว จิ่วเฟิ่น 5วัน 4คืน (JX)

เที่ยวไต้หวัน บินตรงเชียงใหม่ สัมผัสเสน่ห์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิว จิ่วเฟิ่น 5วัน 4คืน เมืองไทเป เมืองหนานโถว วัดเหวิ่นหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถั๋งซัมจั่ง ร้านชาอู่หลง เมืองไถจง ตลาดไถจง ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ตลาดซีเหมินติง เมืองนิวไทเป อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดกลางคืนซื่อหลิน

รหัสทัวร์

TW_JX00032

ประเทศ

ไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

20 ก.พ. 67 - 22 ต.ค. 67

จำนวนวัน

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

0บาท/ท่าน

เดินทางโดย

STARLUX Airlines

ต.ค. 67

20,999฿

22-26

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

22 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67

20,999

20,999

19,999

5,000

-

-

21

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

เชียงใหม่ (สนามบินเชียงใหม่) - ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน)-เข้าที่พัก

Day : 2

เมืองหนานโถว-วัดเหวิ่นหวู่-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถั๋งซัมจั่ง- ร้านชาอู่หลง-เมืองไถจง-ตลาดไถจง

Day : 3

เมืองไทเป-ร้านพายสับปะรด-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก)- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ตลาดซีเหมินติง

Day : 4

ร้านสร้อยสุขภาพ-เมืองนิวไทเป-อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น- ตลาดกลางคืนซื่อหลิน

Day : 5

ร้านเครื่องสำอาง-สนามบินเถาหยวน-เชียงใหม่ (สนามบินเชียงใหม่)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท เบสสตาร์ทราเวล จำกัด

บ่อสร้าง

155-8-205500

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน ที่ Line Official: @beststar
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 54 ครั้ง